O mnie

Bart³omiej Suder Witam na mojej stronie domowej!

Nazywam siê Bart³omiej Suder, ale mo¿na do mnie mówiæ Cezar Imperator, Profesor lub Ja¶nie Pan Spedytor. Skoñczy³em geografiê na Uniwersytecie Jagielloñskim. Mieszkam w Krakowie. Moje hobby to geografia i góry (niekoniecznie wysokie). Zapraszam do ogl±dniêcia mojej strony internetowej. W dziale Geografia znajdziesz moje strony internetowe po¶wiêcone geograficznym ciekawostkom. Relacje z moich co ciekawszych wyjazdów w Podró¿e. Mapki, które mi siê podobaj± w Mapki; a interesuj±ce strony innych autorów w dziale Linki. Je¿eli zastanawiasz siê co to jest ta dziwna domena .cc to zajrzyj do dzia³u Domena .cc. W dziale Kontakt s± podane mo¿liwo¶ci skontaktowania siê ze mn±.